A-14

Sadhu at Kumbh Mela, Prayag

Sadhu at Kumbh Mela, Prayag, India